REDACTIE 28e jaargang no. 49 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 9 december 1999 RABOBANK 14.00.01.751 abonnementsprijs ƒ17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. dorpsraad „i/i/erkcomite ooslrum" Uitnodiging Vergadering. Hierdoor nodigen wij U uit voor de openbare vergadering van de dorpsraad Oostrum. Deze bijeenkomst vindt plaats op Dinsdag 14 december 1999 in café - zaal "de Karklingel" Mgr. Hanssenstraat 29, te Oostrum. Aanvaag: 20.00 uur. Namens het Dagelijks Bestuur van de Dorpsraad Oostrum, H.W. Holtackers, voorzitter. Agenda: IOpening door de voorzitter. 2. Notulen van de dorpsraadvergadering van 9 november j.l. 3. Ingekomen stukken/ mededelingen. 4. Verslag commissies. 5. Dorpsradenoverleg. 6. Herinrichting plein hoek Geysterseweg Mgr. Hanssenstraat. Reacties n.a.v. publicatie in 't Oostrums Weekblad. Secretariaat: Stationsweg 138a. 5807 AD Oostrum, tel. 0478 - 583 555 1 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 1