REDACTIE: 28e jaargang no. 41 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 14 okt. 1999 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur dorpsraad ,,i/i/erkcomite ooslrum' Uitnodiging Vergadering. Hierdoor nodigen wij U uit voor de openbare vergadering van de dorpsraad Oostrum. Deze bijeenkomst vindt plaats op Dinsdag 19 oktober 1999 in de vergaderzaal van Restaurant Bowling Venray, Mgr. Hanssenstraat 10, te Oostrum. Aanvang: 20.00 uur. Namens het Dagelijks Bestuur van de Dorpsraad Oostrum, H.W.Holtackers, voorzitter. Agenda: IOpening door de voorzitter. 2. Notulen van de dorpsraadvergadering van 7 september j.l. 3. Ingekomen stukken/ mededelingen. 4. Verslag commissies. 5. Dorpsradenoverleg. 6. Herinrichting Dorpsplein. 7. Evaluatie Kermis 1999. 1 Secretariaat: Stationsweg 138a, 5807 AD Oostrum, tel. 0478 - 583 555 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 1