9 SEPTEMBER A.S. EERSTE SPADE NIEUW SPORTPARK OOSTRUM In april 1999 wordt alsnog besloten om te komen tot een totale verplaatsing van het "Sportpark" i.v.m. de toekomstige ontwikkelingen van de Witte Vennen en de gewenste uitbreiding van het recreatiepark. Als mogelijk nieuwe lokatie wordt de overzijde van de Sparrendreef aangegeven als werving van de nodige gronden mogelijk is. In september 1998 wordt de intentieverklaring voor de aankoop van gronden van het Vincent van Gogh Instituut door de Fa. Maessen/ Gemeente Venray getekend. De wens van de voetbal-, tennis- en korfbalvereniging is dat er een compact sportpark komt met als uitgangspunten: - 3 voetbalvelden - 2 korfbalvelden - 2 tennisbanen met mogelijke uitbreiding naar 3 banen - gezamenlijke kantine - voldoende kleedaccommodatie en opbergruimtes - voldoende parkeerruimte - verkeersveiligheid Sparrendreef m.b.t. verlichting, bestrating etc. De bouwcommissie is aan de slag gegaan en heeft de wensen van de 3 vereni gingen in kaart gebracht. Dit heeft geresulteerd in een op tekening schitterend gebouw waarin kleedaccommodatie, kantine, vergaderruimte(s) en opslagruimtes zijn ondergebracht. Dit alles heeft plaatsgevonden in goed overleg met de Fa. Maessen, Gemeente Venray, architect van de Vorst, Commissie Gezamenlijke Sportverenigingen Oostrum en de Bouwcommissie. Op 6 augustus is de tekening voor aanvraag van de bouwvergunning bij de Gemeente ingediend. De verwach ting is dat men eind 1999 - begin 2000 met de bouw van de accommodatie kan beginnen zodat het sportpark op 01-07-2000 in gebruik genomen kan worden. Daar in mei 1999 de aanlegvergunning voor een nieuw sportpark door de Ge meente Venray is verstrekt wil de commissie Gezamenlijke Sportverenigingen Oostrum dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op donderdag 9 september zal Wethouder Jan Houba de eerste spade zetten voor de aanleg van het nieuwe sportpark. Aanvang: 19.30 uur - lokatie Sparrendreef. leder is natuurlijk van harte welkom om dit heugelijk gebeuren te aanschouwen. Tot ziens op het "Nieuwe Sportpark" Gezamenlijke Sportverenigingen Oostrum V.V.O. - K.V.O. - T.V.O. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 35 4

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 35