REDACTIE: 28e jaargang no. 35 2 sept. 1999 abonnementsprijs 17,50 per jaar Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 RABOBANK: No. 14.00.01.751 Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur Uitnodiging Vergadering. Hierdoor nodigen wij U uit voor de openbare vergadering van de dorpsraad Oostrum. Deze bijeenkomst vindt plaats op Dinsdag 7 september 1999 in de vergaderzaal van Restaurant Bowling Venray, Mgr. Hanssenstraat 10, te Oostrum. Aanvang: 20.00 uur. Namens het Dagelijks Bestuur van de Dorpsraad Oostrum, H.W. Holtackers, voorzitter. Agenda: IOpening door de voorzitter. 2. Notulen van de dorpsraadvergadering van 6 juli j.l. 3. Ingekomen stukken/ mededelingen. 4. Verslag commissies. 5. Dorpsradenoverleg. 6. Herinrichting plein hoek Geysterseweg Mgr. Hanssenstraat. 7. Kermis 1999. Kermisterrein bij "Oude Watermolen 8. Rondvraag. 9. Sluiting. dorpsraad werkcomite oosïrum" Secretariaat: Stationsweg 138a, 5807 AD Oostrum, tel. 0478 - 583 555 1 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 1