REDACTIE: 28e jaargang no. 33 19 aug. 1999 abonnementsprijs 17,50 per jaar Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 RABOBANK: No. 14.00.01.751 Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur Wegwijzer 1999 Aan het einde van dit jaar verschijnt er een nieuwe uitgave van Oostrums Wegwijzer. In deze uitgave zijn de adressen opgenomen van de in Oostrum gevestigde organisaties, verenigingen en instellingen en deze wordt aangeboden aan alle tegenwoordige en toekomstige inwoners van ons dorp. Ook treft u hierin aan de gegevens over de parochie, de Kerk en de afzonderlijke diensten. Degenen, die een formulier hebben ontvangen en nog niet hebben retour gezonden verzoeken wij dit alsnog vóór 15 september a.s. te doen. Mochten wij dan nog geen reactie hebben ontvangen nemen wij aan, dat er niets is veranderd en u op dezelfde wijze wenst te worden opgenomen. De organisaties, verenigingen of instellingen, alsmede andere afzonderlijke diensten, die na de vorige editie (1996) in Oostrum zijn gevestigd en opge nomen wensen te worden in de nieuwe wegwijzer verzoeken wij ons naam, adres en telefoonnummer te willen doorgeven. Indien van toepassing de namen en adressen en telefoonnummers van bestuursleden apart. U kunt de informatie zenden aan Mw.L. Tromp-Brand, Stationsweg 211a, 5807 AB Oostrum tel.nr. 589033. dorpsraad iverkcomite oosfrum" 1 Secretariaat: Stationsweg 138a, 5807 AD Oostrum, tel. 0478 - 583 555 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 1