REDACTIE: Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 RABOBANK: No. 14.00.01.751 28e jaargang no. 22 3 juni 1999 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur Uitnodiging Vergadering. Hierdoor nodigen wij U uit voor de openbare vergadering van de dorpsraad Oostrum. Deze bijeenkomst vindt plaats op Dinsdag 8 juni 1999 in de vergaderzaal van Restaurant Bowling Venray, Mgr. Hanssenstraat 10 te Oostrum. Aanvang: 20.00 uur. Namens het Dagelijks Bestuur van de dorpsraad Oostrum Agenda: 1Opening door de voorzitter. 2. Notulen van de dorpsraadvergadering van 11 mei j.l. 3. Ingekomen stukken/ mededelingen. 4. Verslag commissies. 5. Dorpsradenoverleg. 6. Kermis 1999. 7. Rondvraag. 8. Sluiting. dorpsraad werkcomité oostrum" H.W.Holtackers, voorzitter. Secretariaat: Stationsweg 138a. 5807 AD Oostrum. tel 0/178 583 555 1 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 1