REDACTIE: Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 RABOBANK: No. 14.00.01.751 28e jaargang no. 18 6 mei 1999 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur Uitnodiging vergadering Hierbij nodigen wij U uit voor de openbare vergadering van de dorpsraad Oostrum. Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 11 mei 1999 in de zaal "de Karklingel", Mgr. Hanssenstraat 29, te Oostrum. Aanvang: 20.00 uur. Namens het Dagelijks Bestuur van de dorpsraad Oostrum. H.W. Holtackers, voorzitter. Agenda IOpening door de voorzitter. 2. Notulen van de dorpsraad- voorzittersvergadering van 9 maart j.l. 3. Evaluatie van de Inspraak- Informatiebijeenkomst van 8 april j.l. inzake het voorontwerp bestemmingsplan "Oostrum". 4. Evaluatie van het werkbezoek van B&W aan Oostrum van 13 april j.l. 5. Ingekomen stukken/mededelingen. 6. Verslag commissies. 7. Dorpsradenoverleg. 8. Stand van zaken plein hoek Geysterseweg/Mgr. Hanssenstraat. 9. Rondvraag. 10.Sluiting. dorpsraad ^erkcomite ooskum" Secretariaat: Stationsweg 138 a, 5807 AD Oostrum, tel. 0478 -583 555 1 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 1