REDACTIE: Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 RABOBANK: No. 14.00.01.751 28e jaargang no. 9 4 maart 1999 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur Uitnodiging Vergadering. Hierdoor nodigen wij U uit voor de openbare vergadering van de dorpsraad Oostrum gecombineerd met de halfjaarlijkse voorzittersvergadering. Deze bijeenkomst vindt plaats op Dinsdag 9 maart 1999 in het GEMEENSCHAPS HUIS, Watermolenstraat 1, te Oostrum. Aanvang: 20.00 uur. Agenda: 1. Opening. 2. Notulen van de halfjaarlijkse voorzittersvergadering dd. 13 oktober j.l. 3. Notulen van de vergadering van de dorpsraad van 9 februari j.l. 4. Ingekomen stukken/Mededelingen. 5. Verslag commissies. 6. Dorpsradenoverleg. 7. Presentatie Beleid en Financieel Overzicht door de Stg. Gemeenschaps huis Oostrum. 8. In te brengen onderwerpen door de afgevaardigden van de Oostrumse dorpsraad workcomite ooslrum Namens het Dagelijks Bestuur H.W. Holtackers, voorzitter. verenigingen. 1 Secretariaat: Stationsweg 138a. 5807 AD Oostrum. tel. 0478 - 583 555 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 1