REDACTIE: Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 28e jaargang no. 5 4 februari 1999 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. Uitnodiging Vergadering. Hierdoor nodigen wij U uit voor de openbare vergadering van de dorpsraad Oostrum. Deze bijeenkomst vindt plaats op Dinsdag 9 februari 1999 in de vergaderzaal van Restaurant-Bowling Venray, Mgr. Hanssenstraat 10 te Oostrum. Aanvang: 20.00 uur. Agenda: 1. Opening. 2. Notulen van de vergadering van de dorpsraad van 12 januari 1999. 3. Ingekomen Stukken/Mededelingen. 4. Verslag commissies. 5. Dorpsradenoverleg. 6. Bespreking Speelruimteplan gemeente Venray; locaties Oostrum. 7. Werkbezoek B W aan Oostrum op Dinsdag 13 april a.s. 8. Jaarverslag 1998 en jaarprogramma 1999. 9. Rondvraag. 10. Sluiting. dorpsraad i/i/erkcomite oostrum Namens het Dagelijks Bestuur H.W. Holtackers, voorzitter. 1 Secretariaat: Stationsweg 138a. 5807 AD Oostrum. tel. 0478 - 583 555 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 1