REDACTIE: 27e jaargang no. 46 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 3 december 1998 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. dorpsraad „iwrkcomite ooslrum" Uitnodiging Vergadering Hierdoor nodigen wij U uit voor de openbare vergadering van de dorpsraad Oostrum. Deze bijeenkomst vindt plaats op Dinsdag 8 december 1998 in de vergaderzaal van Restaurant Bowling Venray, Mgr. Hanssenstraat 10 te Oostrum. Aanvang: 20.00 uur. Namens het Dagelijks Bestuur H.W. Holtackers, voorzitter. Agenda: 1. Opening. 2. Notulen van de vergadering van de dorpsraad van 10 november j.l. 3. Ingekomen Stukken Mededelingen. 4. Verslag commissies. 5. Dorpsradenoverleg. 6. Evaluatie intocht Sinterklaas en rondgang. 1 Secretariaat: Stationsweg I38a, 5807 AD Oostrum, tel. 0478 - 583 555 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 1