REDACTIE: 27ejaargang no. 42 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 5 november 1998 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. dorpsraad „rverkcomite oosfrum" Uitnodiging Vergadering. Hiervoor nodigen wij U uit voor de openbare vergadering van de dorpsraad Oostrum. Deze bijeenkomst vindt plaats op Dinsdag 10 november 1998 in de foyer van het Gemeenschapshuis, Watermolenstraat 1 te Oostrum. Aanvang: 20.30 uur. Wij maken U attent op het afwijkende aanvangstijdstip van de vergadering. Uw speciale aandacht vragen wij voor agendapunt 6: Benoeming nieuwe dorpsraad en punt 7: Verkiezing dagelijks bestuur. Namens het Dagelijks Bestuur. H.W. Holtackers, voorzitter. Agenda: 1Opening. 2. Notulen van de vergadering van de dorpsraad van 13 oktober j.l. 3. Ingekomen Stukken/Mededelingen. 4. Verslag commissies. 5. Dorpsradenoverleg. 6. Benoeming nieuwe dorpsraad. 7. Verkiezing dagelijks bestuur. 1 Secretariaat: Stationsweg 138a, 5807 AD Oostrum, tel. 0478 - 583 555 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 1