REDACTIE: 27ejaargang no. 39 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 24 sept. 1998 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. dorpsraad „rwrkcomife ooslrum" Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Venray namens dezen het hoofd van de afdeling Openbare Werken, maken hierbij bekend hun besluit d.d. 14 sept. 1998 waarbij besloten is: 1. Tot het intrekken van de voorrangsregeling op de aansluiting van de Wes- terthienweg met de Mgr. Hanssenstraat door verwijdering van het bord B6; Venray, 14 sept. 1998 Burgemeester en wethouders voornoemd, namens dezen, het Hoofd van afdeling Openbare Werken, ing. T.J. van der Peijl 1 Secretariaat: Stationsweg 138a, 5807 AD Oostrum, tel. 0478 - 583 555 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 1