REDACTIE: 27ejaargang no. 29 16 juli 1998 Stationsweg 110 in Oostrum, RABOBANK: No. 14.00.01.751 in Oostrum, tel. 586 637 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. Woensdag 22 juli 19.00 u. Laatste repetitie voor de vakantie. Openbare laatste repetitie voor de vakantie/afsluiting seizoen Zoals gebruikelijk de laatste jaren sluiten wij het seizoen op een informele wijze af met een gezamenlijke repetitie/concert, waarbij iedereen uitgeno digd is om te komen luisteren. Bij goed weer zal dit buiten op het dorps plein plaatsvinden (bij slecht weer in het gemeenschapshuis). Woensdag 22 juli a.s. om 19.00 u. Na afloop kan er nog gezellig een glaasje genuttigd wor den. Alvast een prettige vakantie! HARMONIE3 ┬░OOSTRUM Maandag 20 juli Geen repetities Deelnemers: leerlingenorkest, tamboerkorps en orkest. Aanwezig zijn 18.45 u. Begin 19.00 u. door leerlingenorkest, vervolgens tamboer korps en aansluitend orkest. OPGERICHT- V OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 1