tijd hierover informeren. Oostrum zal deelnemen aan de Limb. Dorpendag in Neer. De dorpsraden uit de gemeente Venray zijn vrijwel alle vertegenwoordigd met een stand. Het DB zal de stand bemannen. De aandacht zal gevestigd worden op di verse zaken, waarbij de dorpsraad betrokken was en is. Ook zal de aan dacht gevestigd worden op de recente veranderingen in de dorpskern: Mgr. Hanssenstraat, woonzorgcomplex. Van dorpsplein is helaas nog geen definitief plan op kaart beschikbaar. Op zaterdagavond 23 mei zijn de leden van de dorpsraad met partner te gast bij "Pare de Witte Vennen". Ter plaatse zullen de heer en mevr. Ver- berkt ons kennis laten nemen van hun plannen. Besloten wordt ook de toekomstige leden van de dorpsraad met partner uit te nodigen. Vernomen wordt dat de onderhandelingen over de verplaatsing van het to tale sportpark "de Spar" naar de overzijde van de Sparrendreef in een af rondende fase verkeren. De ouderraad van de Mariabasisschool heeft gevraagd om een gesprek met het sinterklaascomité omtrent de invulling van dit jaarlijkse kinderfeest. Wij vinden deze wederzijdse gedachtenwisseling een goede zaak. Op kor te termijn zal een gesprek worden belegd. Eerstvolgende vergadering: dinsdag 9 juni in zaal "de Karklingel": aan vang 20.00 uur. Verslaglegging: Jan Janssen, secretaris -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o HARMONIE OOSTRUM Zaterdag 6 juni 09.30 u. Zondag 7 juni 12.00 u. Maandag 8 juni 19.00 u. 20.00 u. Woensdag 10 juni 18.30 u. 19.30 u. Donderdag 11 juni 20.30 u. Oud papier ophalen Papierophalers: M. Arts, M. Zweden, J. Lin- ders, H. Litjens, J. Boreas, H. Moorrees, K. Vollenberg, H. Vermeulen, L. Bom, A. Jeu ken, Jacg. Weijs, A. Kuenen, S. Frederix, J. Philipsen, N. v.d. Mortel Gezamenlijk concert door leerlingenorkest Altrich en Oostrum Repetitie leerlingenorkest Repetitie orkest Repetitie leerlingen tamboerkorps Repetitie tamboerkorps Bestuursvergadering 7 OPGERICHT

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 7