ter naar hun mening het beste tot ontplooiing in grotere kernen: een plaats als Venray vormt hierin de ondergrens. Het resultaat van de snelheidsmetingen op de Randenrade zal aan alle aanwonenden van de Randenrade kenbaar worden gemaakt. Ook in een afzonderlijk artikel in 't Oostrums Weekblad zullen wij hieraan aandacht besteden. In het dorpsradenpoverleg werd vooral aandacht besteed aan "samenle ving en criminaliteit" (S.E.C.). Gewerkt wordt aan een integraal veiligheids beleid met name toegespitst op woon- en leefklimaat. De werkzaamheden aan de Mgr. Hanssenstraat zijn op enkele kleinighe den na naar tevredenheid afgerond. Wij horen veel positieve reacties. De snelheid van het gemotoriseerd verkeer is duidelijk minder geworden. De beplanting wordt aangemerkt als een verfraaiing. Betreurd wordt dat het speelterrein bij de Oude Watermolen wederom drin gend aan extra onderhoud toe is. Meerdere malen is geconstateerd dat de zandbak en speelterrein gebruikt worden/werden als hondentoilet. In een afzonderlijk artikel in 't Oostrums Weekblad zullen wij hiervoor de aandacht vragen. Een groep vrijwilligers zal alles nogmaals in orde maken. Voor het eerst sinds jaren is er bij 't Oostrums Weekblad sprake van een exploitatietekort (Nog) niet verontrustend! Oorzaak: een vrij sterke stijging van de drukkosten 4.000,grotendeels als gevolg van de aanlevering van meer copy. Het aantal abonnementen verminderde met 36. Dit is een gevolg van het opschonen van het bestand als gevolg van achterstallige contributies. Het aantal abonnementen bedraagt thans: 536. Besloten wordt om in 1998 de huidige tariefstelling te handhaven. Mocht na afslui ting van de jaarstukken 1998 blijken dat de ingezette tendens van 1997 zich heeft voortgezet: wij zullen dan aan een beleids- en tariefsaanpassing op onderdelen niet kunnen ontkomen. Een woord van dank wordt uitge sproken aan het adres van allen, die zich vrijwel belangeloos inzetten voor 't Oostrums Weekblad. De werkgroep "organisatie monumentendag najaar 1998" heeft al veel werk verzet. Men is bezig met de verdere invulling van het programma, dat er interessant uitziet. Van menigeen wordt alle medewerking ondervonden. Op persoonlijke titel hebben zich twee personen beschikbaar gesteld voor de nieuwe dorpsraad. Omdat de verenigingen helemaal geen gebruik heb ben gemaakt van de mogelijkheid tot het stellen van kandidaten voor de dorpsraad heeft de werkgroep zelf een aantal personen rechtstreeks met succes benaderd. De personen, die de dorpsraad in het najaar komen ver sterken zijn: mevr. M. van de Boogaard-van Asseldonk, Binnenhof 2, dhr. M. Frederix, Herenpasweg 14, mevr. A. de Kleijn-Nelissen, Mgr. Hanssen straat 12, mevr. L. Tromp-Brand, Stationsweg 211a en dhr. H. Valckx, van Broekhuizenstraat 42. Na benoeming door B W in het najaar zal de dorpsraad in nieuwe samenstelling in functie treden. Wij zullen U tezijner- 5

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 5