Verslag van de openbare vergadering van de dorpsraad Oostrum d.d. 12 mei 1998. De Oostrumse kermis zal dit jaar plaatsvinden van 12 september tot en met 15 september 1998. Tezijnertijd zullen wij zoals gebruikelijk in 't Oost- rums Weekblad een publicatie plaatsen van zowel attracties als maximum toegestane prijzen. De dorpsraad was vertegenwoordigd op de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei en op de bijeenkomst op het gemeentehuis op Koninginnedag op 30 april. Een afvaardiging van de dorpsraad was aanwezig op de informatiebijeen komst van 21 april j.l. over het eventuele industrieterrein de Hulst 2. Over eenkomstig de huidige wetgeving zal de archeologie eerst de gelegenheid moeten worden geboden om een onderzoek in te stellen naar de mogelijke aanwezigheid van oudheidkundige vondsten. Dit kan vertragend werken op de verdere ontwikkeling van dit terrein. Van de gemeente vernemen wij dat zij de aanpassing van het dorpsplein willen loskoppelen van de grondtransactie betreffende het woonzorgcom plex. In tweede instantie vernemen wij dat de initiatiefnemers van het woonzorgcomplex de uitgangspunten van de grondverkoop hebben geac cepteerd, zodat de plannen tot uitvoering kunnen worden gebracht. De aanpassing van het dorpsplein moet ambtelijk nog ingepland worden. Er zal een werkgroepje geformeerd worden met als een van de taken het ma ken van een werkplanning, alsmede het onderhouden van contacten met belangengroeperingen zoals dorpsraad en initiatiefnemers van woonzorg complex. Voorzitter doet uitvoerig verslag van de excursie naar TBS kliniek "de Kij- velanden" in Poortugaal (nabij Rotterdam) op 3 april j.l. Het gezelschap be stond uit 12 personen: 3 leden van de dorpsraad (het DB), 3 omwonenden (de 4e persoon was plotseling verhinderd), politie Venray (Math. Pijappels) en 5 personen van de gemeente Venray. Het was voor iedereen een infor matieve excursie. In alle openheid konden vragen gesteld worden, die naar tevredenheid werden beantwoord. We maakten kennis met de direc tie, medewerkers betrokken bij alle facetten van de verpleging en daginvul ling, een tweetal personen van de "commissie omwonenden" evenals een tweetal bewoners/patiënten. Allerlei zaken kwamen aan de orde. Vanzelf sprekend kregen therapie en beveiliging extra aandacht. Alle betrokkenen benadrukten het grote belang van openheid en correcte informatie richting plaatselijke overheid en inwoners. Men bleek zeer goed op de hoogte van de Venrayse situatie. Uit de antwoorden bleek dat zowel dorpsraad als commissie omwonenden een belangrijk aanspreekpunt vormen. Sprekend over een resocialisatieafdeling, die in oprichting was, bracht de directie naar voren dat een dergelijke voorziening zeer belangrijk is als "tussensta tion" tussen kliniek en maatschappij. Een dergelijke voorziening komt ech- 3

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 3