REDACTIE: Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 27ejaargang no. 23 4 juni 1998 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. Uitnodiging vergadering. Hierdoor nodigen wij U uit voor de openbare vergadering van de dorpsraad Oostrum. Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 9 juni 1998 in zaal "de Karklingel", Mgr. Hanssenstraat 29, te Oostrum. Aanvang: 20.00 uur. Agenda: 1. Opening 2. Notulen van de vergadering van 12 mei j.l. 3. Ingekomen stukken/mededelingen. 4. Dorpsradenoverleg 5. Verslag Commissies. 6. Organisatie Monumentendag september 1998. 7. Evaluatie Limb. Dorpendag te Neer. 8. Nieuwe inwoners. 9. Rondvraag. 10. Sluiting. dorpsraad wzr kcomite ooslrurrr Namens het Dagelijks Bestuur H.W. Holtackers, voorzitter. Secretariaat: Stationsweg 138a, 5807 AD Oostrum, tel. 0478 - 583 555 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 1