REDACTIE: 27ejaargang no. 22 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 28 mei 1998 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. dorpsraad „iverkcomite ooslrum" Snelheidsmetingen Randenrade. Enige tijd geleden heeft de gemeente op de Randenrade snelheidsmetingen verricht. Het resultaat van dit onderzoek is als volgt (letterlijke tekst van gemeente): Uit de snelheidsmetingen en verkeerstellingen, die gehouden zijn ter hoogte van huisnummer 58 zijn de volgende gegevens naar voren gekomen. Voor het inzichtelijk maken van de gemeten snelheden wordt de in de verkeers kunde veel gebruikte V85 waarde aangehouden. Deze waarde geeft de snel heid aan die door 85% van het gemotoriseerd verkeer niet wordt overschre den. Onderstaande cijfers gelden voor een gemiddelde werkdag. Randenrade van zuid naar noord (in de richting van de Hoefslag): 85% van het gemotoriseerd verkeer rijdt in deze richting niet harder dan 42 km/uur (V 85). Uit de metingen blijkt dat 1,5% van het verkeer tussen de 50 en 55 km. uur rijdt. Hogere snelheden komen niet voor. Het aantal motor voertuigen dat zich per etmaal in deze richting begeeft bedraagt 139. 1 Secretariaat: Stationsweg 138a, 5807 AD Oostrum. tel. 0478 - 583 555 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 1