REDACTIE: 27ejaargang no. 20 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 14 mei 1998 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. Attentie In verband met Hemelvaartsdag wordt U vriendelijk verzocht om de kopij voor week 21 in te leveren op zondag 17 mei vóór 21.00 uur. Bij voorbaat dank. De redactie Kosten advertenties Oostrums weekblad Oostrum: Buiten Oostrum: Kleine advertentie 6,- Kleine advertentie 7,50 Halve pagina ƒ12,- Halve pagina ƒ15,- Hele pagina 20,- Hele pagina 25,- -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o dorpsraad i/verkcomite ooslrum" Aan de inwoners van Oostrum Op Zaterdag 16 mei vindt in Neer (Midden-Limburg) de eerste Limburgse Dorpendag plaats. De organisatie is een initiatief van de Stichting Symbiose en een aantal vertegenwoordigers van dorpsraden in Limburg. De provincie Limburg verleent eveneens alle medewerking aan deze opzet: ook finan- 1 Secretariaat: Stationsweg 138a, 5807 AD Oostrum. tel. 0478 - 583 555 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 1