Agenda: 1. Opening. 2. Notulen van de vergadering van 10 maart j.l. 3. Ingekomen stukken Mededelingen. 4. Dorpsradenoverleg. 5. Verslag Commissies: VROM; Openb. Werken; Financiën en Welzijn. 6. Financieel overzicht 1997 inzake Oostrums Weekblad. 7. Organisatie Monumentendag september 1998. 8. Dorpsraadverkiezingen. 9. Deelname aan Limb. Dorpendag te Neer. 10. Nieuwe inwoners. 11. Rondvraag. 12. Sluiting. Verslag van de openbare vergadering van de dorpsraad Oostrum van 10 maart 1998. Alle adverteerders in het Oostrums Weekblad zijn inmiddels geïnformeerd van de wijziging in redactiesamenstelling en redactieadres per 1 april a.s. De Oostrumse verenigingen krijgen eenzelfde bericht tegelijk met de uit nodiging voor de vergadering van 2 april. Van de Gemeente ontvingen wij het onderhoudsplan 1998 voor de plant soenen in Oostrum. Een deel van de werkzaamheden worden uitgevoerd door de carnavalsvereniging, die hiervoor een vergoeding ontvangt. De aandacht werd gevestigd op persartikelen over zowel TBS kliniek Ven- ray i.o. en woningbouw Oostrum. Op de Randenrade is inmiddels een snelheidscontrole gestart via meetap paratuur. Besloten wordt deel te nemen aan de Limb. Dorpendag te Neer op 16 mei a.s. Ook Oirlo zal binnenkort bereikbaar worden met de buurtbus. De werkgroep renovatie Mgr. Hanssenstraat zal op korte termijn een eva luatiegesprek beleggen met een afvaardiging van de OOZO. Indien moge lijk zal bij de eindafwerking Mgr. Hanssenstraat met de gemaakte opmer kingen rekening worden gehouden. De opmerkingen hebben in hoofdzaak betrekking op: (te) hoge in- en uitritten en parkeerhavens. Financieel verslag 1997 en begroting 1998 worden goedgekeurd. Het jaar 1997 werd afgesloten met een batig saldo. Het jaaroverzicht 1997 en jaarprogramma 1998 was geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Een afschrift hiervan zal zoals gebruikelijk aan de gemeente worden toegestuurd. De werkgroep "organisatie monumentendag 1998" zal op 17 maart haar 1e vergadering beleggen. Bestaande plannen moeten nog uitgewerkt wor den en getoetst worden op haalbaarheid; ook financieel. Statutair mag de dorpsraad bestaan uit 15 leden. Thans zijn er 3 vacatu- 3

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 3