REDAKTIE: 27ejaargang no. 10 Wester Thienweg 11Oostrum, tel. 583 803 5 maart 1998 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: M. Holtackers, Wester Thienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. M.i.v. 2 april 1998 Kunt U de kopij voor het Oostrum's Weekblad voortaan inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. dorpsraad „rwrkcomite ooslrum" Uitnodiging vergadering Hierdoor nodigen wij U uit voor de openbare vergadering van de dorpsraad Oostrum. Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 10 maart 1998 in zaal "de Karklingel" Mgr. Hanssenstraat 29 te Oostrum. Aanvang: 20.00 uur. Namens het Dagelijks Bestuur H.W. Holtackers, voorzitter Agenda: 1. Opening 2. Notulen van de vergadering van 10 februari j.l. 3. Ingekomen Stukken Mededelingen 4. Dorpsradenoverleg. 1 Secretariaat: Stationsweg I38a. 5807 AD Oostrum, tel. 0478 - 583 555 OOSTRUMs WEEKBLAD ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 1