REDAKTIE: 23ejaargang no. 35 Westerthienweg 11Oostrum, tel. 8 38 03 1 september 1994 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: M. Holtackers, Westerthienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. dorpsraad n/erkcomifa ooslrum" Uitnodiging voor de openbare vergadering van het Werkcomité "Dorpsraad Oostrum", welke zal worden gehouden op dinsdag 6 september a.s. in het AMC te Oostrum. Aanvang 20.00 uur. Agenda 1. Opening 2. Notulen vergadering 14 juni 1994. 3. Ingekomen stukken/Mededelingen 4. Kermis 5. Groenvoorziening 6. Verkeersveiligheid 7. Dorpsraadverkiezing 8. Dorpenradenoverleg 9. Rondvraag/Sluiting Namens het dagelijks bestuur, H. Holtackers, voorzitter. Beknopt verslag van de notulen van 14 juni j.l. Evaluatie vergadering met de burgemeester. Het is goed dat de burgervader eens per jaar de dorpen aandoet. Volgend jaar zal dat zijn samen met de wethouders. Dat is een goede zaak. De 1 secretariaat: Rosmolenweg 15807 EM Oostrum, tel. 04780 - 8 30 43 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1994 | | pagina 1