REDAKTIE: 23ejaargang no. 23 Westerthienweg 11Oostrum, tel. 8 38 03 9 juni 1994 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar dorpsraad „rverkcomite ooslrum" ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: M. Holtackers, Westerthienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. Uitnodiging voor de openbare vergadering van het werkcomité "Dorpsraad Oostrum", welke zal worden gehouden op dinsdag 14 juni a.s. in de verga derzaal van de Bowling te Oostrum. Aanvang 20.00 uur. Agenda 1. Opening 2. Notulen vergadering 19 april j.l. 3. Ingekomen stukken Mededelingen 4. Evaluatie vergadering met de burgemeester 3. Verkeersveiligheid 6. Dorpenraden overleg 7. Groenvoorziening 8. Verkiezing Dorpsraad 9. Rondvraag Sluiting Namens het dagelijks bestuur, H. Holthackers, voorzitter Beknopte notulen van de vergadering van 19 april j.l. Voor deze vergadering was de burgemeester uitgenodigd. Hij ging in op een aantal zaken die het afgelopen jaar aan de orde waren geweest. Ook bood hij zijn verontschuldi gingen aan voor de afwezigheid van B&W bij de protestaktie van 2 maart j.l. secretariaat: Rosmolenweg 15807 EM Oostrum. tel. 04780 - 8 30 43 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1994 | | pagina 1