ATTENTIE Het nieuwe jaar is alweer volop bezig. Iedere week wordt het Oostrums Weekblad door vrijwilligers verzorgd. Dat neemt niet weg dat er toch nog veel kosten aan verbonden zijn. Daarom willen we de abbonnees verzoeken het abbonnementsgeld van 17,50 over te maken. Ook is er de gelegen heid om bij de Rabobank een automatische opdracht te tekenen. Dan wordt het zeker niet vergeten. De Redaktie REDAKTIE: 23ejaargang no. 9 Westerthienweg 11Oostrum, tel. 8 38 03 3 maart 1994 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: M. Holtackers, Westerthienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. dorpsraad rverkcom i Ite ooslru m - secretariaat: Rosmolenweg 1 5807 EM Oostrum, tel. 04780 - 8 30 43 uitnodiging voor de openbare vergadering van het werkcomité "Dorpsraad Oostrum", welke zal worden gehouden op dinsdag 8 maart a.s. in het Res taurant van de Bowling te Oostrum. Aanvang 20.00 uur. Agenda 1. Opening 2. Notulen vergadering 8 februari j.l. 3. Ingekomen stukken/Mededelingen 4. Gemeenschapshuis 5. Inhoud, taak, verantwoordelijkheid van de Dorpsraad 6. Evaluatie Kermis enquete 7. Dorpenraden overleg 1 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1994 | | pagina 1