REDAKTIE: 23ejaargang no. 5 Westerthienweg 11Oostrum, tel. 8 38 03 3 februari 1994 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: M. Holtackers, Westerthienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. dorpsraad [/verkcomite ooslrum' Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum, welke zal worden gehouden op dinsdag 8 februari a.s. in het AMC te Oostrum. Aanvang: 20.00 uur. Agenda 1. Opening 2. Notulen vergadering 11 januari j.l. 3. Ingekomen stukken/Mededelingen Bemensing verkiezingsbureau, Kermisenquetebureau, Kermisenquete 5. Verslag gesprek met Dhr. G. Rutten 6. Oostrum's Weekblad 7. Dorpenradenoverleg 8. Ter bespreking; Financieel verslag, Agenda 19-4 9. Rondvraag/sluiting Namens het dagelijks bestuur, H. Holtackers, voorzitter Beknopte notulen van de vergadering van 11 januari j.l. Vanuit OOZO zijn twee mensen aan de commissie toegevoegd die de ver keersveiligheid voor Oostrum behartigt. Dankzij de goede medewerking van 1 secretariaatMtosmolenweg h_5807 EM Oostrum, tel. 04780 ^8 30 43 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1994 | | pagina 1