REDAKTIE: Mgr. Hanssenstraat 44 Hatendonkstraat 7 RABOBANK: No. 14.00.01.751 20e jaargang no. 32 22 augustus 1991 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 20.00 UUR Uitnodiging voor de openbare vergadering van het werkcomité Oostrum, welke gehouden zal worden op dinsdag 3 september a.s. in de vergaderzaal van Bowling Restaurant Venray in Oostrum; aanvang: 20.00 uur. Agenda: 1. Opening 2. Notulen vergadering 9 juli 1991 3. Ingekomen stukken/mededelingen 4. Dorpenraden overleg 5. Stand van zaken Watermolenplein 6. Oostrums Weekblad Randvraag/sluiting. Samenvatting vergadering 9 juli 1991 Openbare vergadering Werkcomité Oostrum; Gemeenschapshuis - De notulen van de vergadering van 11 juni 1991 worden goedgekeurd. - Vergadering neemt kennis van diverse ingekomen stukken en uitnodigingen (o.a. voor commissievergaderingen). - Het verslag van het Dorpenradenoverleg vermeldt dat de subsidie aan de Lande lijke Vereniging van Kleine Kernen zal vervallen. Gemeente Venray gaat in elk kerkdorp informatieborden plaatsen. - De perikelen rond de fuiven in de Watermolen zijn aan de orde geweest en een gesprek met diverse besturen is gearrangeerd. - De stand van zaken van de renovatie van de speelgelegenheden rond de Water molen is besproken. 1 OOSTRUMs WEEKBLAD /verkcomire oosrrum

Oostrum's Weekblad | 1991 | | pagina 1