REDAKTIE: Mgr. Hanssenstraat 44 Hatendonkstraat 7 20e jaargang no. 26 4 juli 1991 RABOBANK: No. 14.00.01.751 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 20.00 UUR Uitnodiging voor de openbare vergadering van het Werkcomité Oostrum, welke gehouden zal worden op dinsdag 9 juli a.s. in de vergaderzaal van het gemeenschapshuis in Oostrum; aanvang: 20.00 uur. ^AGENDA: 1. Opening 2. Notulen vergadering 11 juni 1991 3. Ingekomen stukken mededelingen 4. Dorpsradenoverleg 5. Stand van zaken Watermolen 6. Opening Dorpsplein 7. Rondvraag Sluiting Samenvatting vergadering 11 juni 1991 Openbare vergadering Werkcomité Oostrum; Bowling Restaurant Venray. - De notulen van de vergadering van 7 mei 1991 worden goedgekeurd. 1 OOSTRUMs WEEKBLAD dorosraacJ i^erkcomire öosrrum

Oostrum's Weekblad | 1991 | | pagina 1