REDAKTIE: Mgr. Hanssenstraat 44 Hatendonkstraat 7 20® jaargang no. 21 30 mei 1991 '•RABOBANK: No. 14.00.01.751 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 20.00 UUR Voortaan kunt u kopij voor het Oostrum's Weekblad ook inleveren op Hatendonkstraat 7 Het overlijden van Arnold Jans heeft ons allen diep ge schokt. Nadat het al enige tijd duidelijk was, dat voor het ergste gevreesd moest worden, heeft het bericht van zijn heengaan ons diep getroffen. We verliezen in hem een vriend en een diep gelovig man, die met name nadrukkelijk bij het kerk- en parochiegebeu- ren betrokken was. Gedurende een periode van bijna 20 jaar maakte hij deel uit van het Kerkbestuur. Bovendien was hij lid van de ^Financiële Commissie van het Kerkbestuur. In 1988, bij de /iering van het jubileum van Parochie, Harmonie en Werk- j comitëheeft hij als lid van de Jubileumcommissie, een belangrijke bijdrage geleverd aan het welslagen van deze gezamenlijke viering. Aansluitend aan deze viering kwam het Bedevaartcomittot stand en ook daarvan was Arnold een van de stuwende mensen. In al deze functies heeft hij veel voor kerk en parochie betekend. Op een enthousiaste en inspirerende, maar vooral ook hartelijke wijze was hij bezig met deze zaken. Nooit werd tevergeefs een beroep op hem gedaan, hij stond l OOSTRUMs WEEKBLAD In memoriam Arnold Jans

Oostrum's Weekblad | 1991 | | pagina 1