REDAKTIE: Mgr. Hanssenstraat 44 8e Jaargang no. 42 RABOBANK: No. 14.00.01.751 2 november 1989 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Op zondag 5 november en maandag 6 november zijn de jaar lijkse concert- en toneelavonden van de Harmonie en de Vlasbloem. Graag willen wij eenieder hiervoor uitnodigen. De leden en donateurs hebben gratis toegang tot deze avonden. Voor anderen bedraagt de entree f. 5,00. Tevens willen wij U verzoeken om tijdig aanwezig te zijn; het programma begint om 19.45 uur. Voor het programma verwijzen wij U naar elders in dit blad Langs deze weg willen wij ook allen bedanken voor hun bijdrage aan de donateursaktie Zaterdag 4 november: oud papier ophalen. Zij die hiervoor aangewezen zijn worden verzocht om 10.00 uur aanwezig te zi jn Zondag 5 november en maandag 6 november worden de leden van de Harmonie en het Tamboerkorps verzocht om 19.30 uur aanwezig te zijn in het gemeenschapshuis. Het optreden zal om 19.45 uur beginnen. Lees verder op pagina 3) ;sT( a t menie l/<w OOSTRUM-VEN RAV MUZIEKVERENIGING 1 OOSTRUM's WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1989 | | pagina 1