Samenvatting openbare vergadering Werkcomité Oostrum, welke gehouden werd op dinsdag 20 juni 1989. - geconstateerd werd dat onvoldoende antwoord wordt gegeven op vragen, die zijn gesteld vanuit Werkcomité met betrekking tot bestemmingsplan Witte Vennen; tot op heden hebben reclamanten nog geen officieel bericht ontvangen n.a.v. de hoorzitting op 6 april; staande de vergadering wordt vernomen dat antwoord onderweg is; in de commissievergadering is "Witte Vennen" aan de orde geweest. - m.b.t. kruising Wansumsseweg zal er een proef worden genomen met afgesloten in- en uitvoegstroken - vergadering neemt kennis van ingekomen stukken met betrekking tot Harmonie; agenda's van de diverse kom missievergaderingen - in dorpsradenoverleg is met name de kleine criminali teit (vernielingen; fietsendiefstal e.d.) onderwerp van bespreking geweest; - besloten wordt eind 1989 een nieuwe uitgave van Oostrums Wegwijzer uit te brengen. Kommissie van uit voering zal bestaan uit: Mw. G. Achten; Th. Swemers; S. Liebrand en J. v.d. Valk. Via Oostrums Weekblad zullen t.z.t. verenigingen en instellingen gevraagd worden de juiste gegevens door te geven; - de aandacht wordt gevestigd op het ontbreken van ver langde oprit "in trottoir bij de multifunctionele wonin gen. Dit is bijzonder lastig voor rolstoelgebruikers. - Oudervereniging vraagt om heraanplant op hoek Gemeen schapshuis. Ervaren wordt dat kinderen de hoek afsnij den en zodoende minder dan voorheen of zelfs helemaal geen gebruik meer maken van zebrapad. o -O -o o-O -O -o _o _o _o -O -O _o -O -O -O-O -O -O _o _o -O -O o o -O -O-O o

Oostrum's Weekblad | 1989 | | pagina 1