Verder zal de school u van het een en ander op de hoogte stellen middels de Klassikale Ouderavond van september en de nog te plannen Voorlichtingsavond over het VO. - Tijdens de Klassikale Ouderavonden van september zal in elke groep enige informatie gegeven worden over de wijze waarop de school de leesvorderingen van kinde ren beoordeelt en hoe zij er ook over rapporteert. - Tijdens een nog door de Oudervereniging in september te plannen sponsoractie bestaat nog de mogelijkheid om een tas te kopen met het logo van de school. o-o-o-o-o-o—o—o—o—o-o—o—o—o—o—o—o—o—O—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o HOBBY KLEI-CLUB Woensdag 20 september begint de hobby klei-club weer. In groepjes van 5 a 6 mensen samen werken met klei en glazuur We hebben een groepje op de woensdagmorgen van half 10 tot half 12. En een groepje op de woensdagavond van 8 tot 10 uur. In beide groepjes zijn nog een paar plaatsen vrij. Wie heeft er zin in? Neem dan kontakt op met Netty Jeuken voor meer informatie, tel. 82666. MOGEN WE A.S. ZATERDAG BIJ U LANGS KOMEN MET EEN BOS BLOEMEN ALVAST BEDANKT UITSLAGEN: SENIOREN Donderdag 31—8—1989 Oostrum 1 - TOP 1 1-0 gestaakt wegens duisternis 3-2 TOP 4 - Oostrum 5 8 SPORTVERENIGING OOSTRUM

Oostrum's Weekblad | 1989 | | pagina 8