Vakantie! De boog kari niet altijd gespannen zijn. Een mens die nooit tijd heeft om zich te ontspannen, om te rusten, die onderkomt. En de stress en het lawaai in onze tijd, in onze wereld, is zo groot geworden, dat wij nog meer be hoefte hebben aan rust en ontspanning. Ik hoop dan ook dat de vakantie voor U allen 'n tijd mag zijn van rust en ontspanning. Want als je doodmoe terugkomt van 'n vakan tietrip, dan heeft dat weinig te maken met vakantie. Wat betreft het kergebeuren gedurende de vakantie: we proberen alles zo goed mogelijk doorgang te laten vinden in de kerk, maar we zullen wel af en toe vaste medewer kers missen. Ook ons gemengd koor zal gedurende de vakan tie niet in volle sterkte kunnen optreden; zij hebben ook recht op vakantie. De diensten in de week en in het weekend blijven normaal doorgang vinden alleen zal er gedurende de schoolvakantie niet gepreekt worden. Laten we ook in de vakantie, waar we ook verblijven, tijd vinden voor God en de kerk. Een "DANK U AAN HEM" voor al het fijne waarvan we mogen genieten. Het kan onze vakantievreugde alleen maar ver groten Ik wens U allen 'n heerlijke vakantie: mooie en ontspan nen dagen, en aan hen die wegtrekken uit Oostrum ook nog 'n goede reis en 'n behouden thuiskomst. Uw pastoor. Maandelijkse collecte, In dit weekend in alle H. Missen de maandelijkse collecte voor onze eigen, Uw kerk!. MEDEDELING ZONDAG 13 MEI 1990 MARIAPROCESSIE ZONDAG 17 JUNI 1990 SACRAMENTSPROCESSIE De collecte van het Rode Kruis heeft opgebracht het bedrag van f. 1.047,25. Alle medewerkers en milde gevers hartelijk bedankt. 10

Oostrum's Weekblad | 1989 | | pagina 10