QOSTRUMSE VROUWEN BEWEGING Op de avond over narcose hebben wij gevraagd of er inte resse was voor een computercursus. Er hebben zich al verschillende dames opgegeven. Deze cursus wordt gegeven in Venray en start in septem ber De kosten zijn f 55,00 per persoon voor 10 lessen, les- duur 2 uur Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Wie zich nog wil opge ven kan dit doen bij R. Basten telefoonnr. 80582. Het bestuur o- o- o- o- o- o- o- o~ cr o- cr o- o- o- o- o~ o- o- o~ o- o~ o~ o- o- o- o- o- o- o 45> DE BOUW VAN PREMIEKOOPWONINGEN IN OOSTRUM Van de zes dit jaar aan de Jofferspas in Oostrum in aanbouw te nemen zijn er inmiddels in principe vijf verkocht. Voor de resterende woning (kavel 3) is de gemeente nog op zoek naar een gegadigde. De grondprijs van kavel 3 bedraagt f 24.885,00 en de aanneem som van de te bouwen woning bedraagt f 104.920,00; totale koopprijs dus f 129.805,00. De bij deze woning behorende subsidie bestaat uit jaar lijkse bijdragen van f 3.600,00, die net zo lang worden uitbetaald totdat de rente en aflossing is voldaan van een contante waarde. De hoogte van die contante waarde is afhankelijk van de hoogte van het (gezamelijk) belastbaar inkomen over 1988: 3 RO GEMEENTE VENRAY

Oostrum's Weekblad | 1989 | | pagina 3