REDAKTIE: Mgr. Hanssenstraat 44 RABOBANK: No. 14.00.01.751 18e Jaargang no. 14 6 april 1989 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR VERENIGING VAN OUDEREN TE QQSTRUM Geachte Leden, Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarvergade ring. Deze bijeenkomst wordt gehouden op DINSDAG 11 april 1989 in het Gemeenschapshuis te Oostrum. Aanvang 14.00 uur. AGENDA 1. Opening 2. Notulen jaarvergadering 1988 3. Jaarverslag 1988 4. Financieel verslag over 1988 5. Verslag over de kascontrole en benoeming van een nieuw lid voor de kascontrole 1989 6. Bestuursverkiezing: Periodiek aftredend is Dhr. M. Fleurkens en J. Claessens. Dit aftreden zal op de vergadering worden toegelicht. Beiden zijn herkiesbaar. Aftredend Mevr. A. Camps-Claessens Benoeming bestuurslid, kandidaat Mevr. M. Direks-Helligers 7. Inleiding door Mevr. A. Casier-DestoopsMet als onderwerp: Menselijke verhoudingen in de huidige Cultuur. 8. Bespreking aktiviteiten 9. Voorstellen en vragen uit de vergadering 10. Rondvraag en sluiting Oostrum. maart 1989 Het bestuur P.S. Op de dag van de jaarvergadering is de H. Mis van 09.00 uur voor de leden en overleden leden van onze vereniging. Ook de ouderen welke nog niet lid zijn van onze vereniging zijn van harte welkom op de vergadering. O- O- O- O- o- o- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O OOSTRUM's WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1989 | | pagina 1