REDAKTIE: Mgr. Hanssenstraat 44 18e jaargang no. 7 RABOBANK: No. 14.00.01.751 16 februari 1989. KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. Abonnementsgeld Oostrum's Weekblad voor het jaar 1989. Ook dit jaar kunnen wij het abonnementsgeld handhaven op f. 15.- per jaar. Wij verzoeken U vriendelijk voor 1 maart a.s. dit bedrag over te maken ten gunste van onze bankrekening bij de Rabobank te Oostrum. Bankrekening no. 14.00.01.751 t.n.v. Oostrum1s Weekblad. Betaalt U per postgiro: in dit geval kunt U het verschuldigde bedrag overboeken ten gunste van postrekening van de Rabobank te Oostrum no. 102.65.67 onder vermelding van abonnement Oostrum1s Weekblad. Bij voorbaat dank voor Uw medewerking. Voor de abonnees die een automatische afschrijving hebben en de abonees die het abonnementsgeld over 1989 hebben voldaan, geldt uiteraard dit schrijven niet. J De redaktie van het Oostrum's Weekblad. o-o-o-o-o-o-o~ o-o-o-o-o-o-o-o-o~ o-o-o~ o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o OPENBARE VERGADERING VAN "WERKCOMITÉ OOSTRUM" op dinsdag 21 februari 1989 in vergaderzaal van 't ALLEMANSCAFE Mgr. Hanssenstraat 45 te Oostrum. aanvang: 20.00 uur. (acht uur). 1 O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O OOSTRUMs WEEKBLAD dorpsraad /Kerkcomite ooslrum

Oostrum's Weekblad | 1989 | | pagina 1