2. Notulen van de vergadering d.d. 15 november 1988. 3. Ingekomen stukken/mededelingen 4. Dorpenraadsoverleg 5. Benoeming penningmeester in vakature J. Giezen 6. Oostrums wegwijzer 7. Rondvraag 8. Sluiting. Samenvatting openbare vergadering Werkcomité Oostrum; gehouden op dinsdag 15 november 1988 in bowling-restaurant Venray. - betreurd wordt dat VZO geen gevolg geeft aan ons verzoek om stratenfestival tijdens Oostrumse Kermiszondag (10 september 1989) niet te laten doorgaan. Ook plaatselijke ondernemersver eniging is hiervan reeds op de hoogte. 1 REDAKTIE: Mgr. Hanssenstraat 44 RABOBANK: No. 14.00.01.751 18e jaargang no. 2 12 januari 1989. KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. Openbare vergadering van het "Werkcomité Oostrum" op dinsdag 17 januari 1989 in de vergaderzaal van BOWLING - RESTAURANT VENRAY, Mgr. Hanssenstraat 10 te Oostrum. Aanvang: 20.00 uur. (acht uur). AGENDA: 1. Opening O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O OOSTRUMs WEEKBLAD dorosraac /verkcomife oosrrum

Oostrum's Weekblad | 1989 | | pagina 1