limburgse vrouwenbeweging van de l.l.t.b. REDAKTIE: Mgr. Hanssenstraat 44 RABOBANK: No. 14.00.01.751 17e Jaargang no. 11 17 maart 1988 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. f o- o- o- o- o- o- O- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- O ABONNEMENTSGELD OOSTRÜMs WEEKBLAD VOOR HET JAAR 1988 Ook dit jaar kunnen wij het abonnementsgeld handhaven op f. 15,00 per jaar. Wij verzoeken U vriendelijk voor 1 april a.s. dit bedrag over te maken ten gunste van onze bankrekening bij de Rabobank te Oostrum. Bankrekeningnummer: 14.00.01.751 t.n.v. Oostrum1s Weekblad. Betaalt U per postgiro: in dat geval kunt U het verschuldigde bedrag overboeken ten gunste van postrekening van de Rabobank te Oostrum no. 102.65.67 onder vermelding van abonnement Oostrum1s Weekblad. Bij voorbaat dank voor Uw medewerking. Voor de abonnees, die een automatische afschrijving hebben en de abonnees, die reeds het abonnementsgeld over 1988 hebben vol daan, geldt uiteraard dit schrijven niet. De redaktie van het Oostrum1s Weekblad, o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o Voor de kalligrafiekursus zijn nog enkele plaatsen vrij. De data zijn: 29 maart, 12 april, 26 april, 3 mei en 10 mei, van 19.30 tot 21.00 uur. De kosten bedragen f. 15,00 excl. pen. Deze kan op de eerste avond gekocht worden voor f. 11,50. Opgave bij M. Willems, tel. 80195. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o jöeslot©** OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1988 | | pagina 1