V 0STRUM198 REDAKTIE: Mgr. Hanssenstraat 44 RABOBANK: No. 14. 00. 01. 751 17e jaargang no. 2. 14 januari 1988. 7 Cf KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. Mededelingen van de commissie jubileumfeesten 1988 1. Naast een dank je wel voor allen die al reeds hun medewer king aan de verzameling gegevens, foto's en voorwerpen hebben gegeven, toch ook een herhaald verzoek om nog eens na te gaan of men nog gegevens heeft die van belang kunnen zijn voor het jubileumboekje of voor de tentoonstelling. 2. Vooral met betrekking tot de tentoonstelling graag nog eens uw aandacht omdat die tentoonstelling ook aan diverse verenigingen en gebeurtenissen het nodige accent wil geven. We hebben begrepen dat er bij sommigen daarover nog niet helemaal duidelijkheid bestond. Juist in de tentoonstelling willen wij ook nog aan andere zaken aandacht schenken dan alleen aan de jubilerende instellingen t.w. harmonie, parochie en werkcomitee. 3. Ook nu weer is bij de voorbereiding van een ander gebleken dat_een aantal zaken verloren zijn gegaan. Heel jammer. Om dat te voorkomen in de toekomst willen wij ook een ieders aandacht vragen voor de mogelijkheid om niet direkt meer nodige archiefstukken, dokumentaties e.d. van vereni gingen etcmaar ook van personen en bedrijven te kunnen 1 O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O-O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O 70 jaar harmonie "VV O 50 JAAR PAROCHIE rj *1 40 JAAR WERKCOMITÉ OOSTRUM's WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1988 | | pagina 1