2) De z.g.n. NACHTMIS, donderdagavond om 22.00 uur (24 dec.) Deze H. Mis wordt opgeluisterd door ons GEMENGD KOOR en onze HARMONIE. Ook voor deze viering zullen boekjes worden uitge reikt met de volledige tekst en alle kerstliederen, ook die door U allen meegezongen kunnen worden. Vóór de nachtmis (vanaf 21.30 uur) kerstliederen door ons Gemengd koor (en volk) en kerstmuziek door onze Harmonie. 3) Op de EERSTE KERSTDAG (vrijdag 25 dec.) is de eerste H. Mis om 10.00 uur. Deze wordt opgeluisterd door ons Jongerenkoor. 4) op de EERSTE KERSTDAG is de tweede H. Mis om 11.00 uur. Deze wordt opgeluisterd door ons Gemengd koor. TWEEDE KERSTDAG (zaterdag 26 dec.) Op de tweede Kerstdag zijn de H. Missen om 8.30 uur en 10.00 uur. Op tweede Kerstdag is er geen avondmis. ZIEKENCOMMUNIE. Iedereen die vanwege ziekte of ouderdom niet in staat is om met Kerstmis naar de kerk te komen, stel ik graag in de gelegenheid om de H, Communie thuis te ontvangen. Ze moeten zich dan even melden bij de pastorie. (Tel. 81254). Degenen bij wie ik al ie dere maand kom met de H. Communie hoeven zich niet apart te mei den voor Kerstmis. KERST- EN NIEUWJAARSWENS. Moge het Kerstfeest 1981 voor U persoonlijk, voor Uw gezin, voor al Uw dierbaren zijn: EEN BRON VAN VREDE, VREUGDE EN LICHT. Mijn dank gaat uit naar iedereen die, hoe dan ook, in het afge lopen jaar geholpen heeft om de parochie te laten draaien zoals ze draaide; de medewerking was groot en bemoedigend. Graag reken ik weer op Uw onmisbare hulp. Laat ons proberen om ook in het jaar 1982, met Gods hulpel kaar weer wat goedheid en geluk te bezorgen, elkaar vast te houden, de vreugde te vermeerderen en de smart te delen. Ook namens ons Kerkbestuur en onze Financiële Commissie, allen een ZALIG KERSTFEEST, FIJNE KERSTDAGEN en ALLE GOEDS voer 1982. KERSTGESCHENK VOOR ONZE OOSTRUMSE MISSIONARISSEN. Ook met de Kerstdagen zullen onze Oostrumse missionarissen: zuster Poels, zuster Lemmens en broeder Basten, ver van ons weg zijn, ver weg van hun geliefd Oostrum, ver weg van hun familie en vrienden. Maar in gedachten zullen zij met de Kerstdagen on getwijfeld heel dicht bij ons zijn. Laten ook wij hen, die zich dag-in dag-uit uitsloven voor de armste, gebrekkigste medemens, bijzonder gedenken. 11

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 11