s 4 REDAKTIE Mgr. Hanssenstraat 44 RABOBANK No. 14.00.01.751 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 10e jaargang No. 29 23 juli 1981 21.00 uur. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o SCHOOLVERLATERS_KRIJGEN_HUN_UITKERING_OP_LATER_TIJDSTIP Het is te verwachten, dat MINDERJARIGE SCHOOLVERLATERS niet eer der dan met ingang van 1 JANUARI 1982 in aanmerking kunnen komen voor een R.W.W.-uitkering Dit is het gevolg van een voorgenomen wijziging van de z.g. schoolverlatersregeling Tot op heden was het zo, dat schoolverlaters per 1 oktober in aanmerking kwamen voor een uitkering ingevolge de Rijksgroeps regeling Werkloze Werknemers. In augustus a.s. zal aan de Tweede Kamer een wetsontwerp tot wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet worden aangeboden. Hierdoor zal het mogelijk worden gemaakt, dat eventueel kinder bijslag zal kunnen worden verstrekt tijdens de periode, gelegen tussen de datum van studie-beëindiging en de datum waarop men voor R.W.W..-uitkering in aanmerking komt. Daarnaast zal in het kader van de Ziekenfondswet worden geregeld dat een medeverzekering blijft gelden bij de verplichte zieken fondsverzekering van de ouders. Zodra de wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet er door is, zal de schoolverlatersregeling R.W.W. een wachttijd kennen voor minderjarige schoolverlaters en uit het buitenland komende werk lozen De uitkering wordt dan niet eerder dan per 1 januari verstrekt. Gedurende deze wachttijd moeten de schoolverlaters er voor zor gen, dat zij staan ingeschreven als werkzoekende bij het Geweste lijk Arbeidsbureau. Dat is belangrijk voor het recht op kinderbijslag èn voor het (latere) recht op de R.W.W.-uitkering Deze wijziging geldt niet voor MEERDERJARIGE SCHOOLVERLATERS (afgestudeerde studenten). Zij blijven - afhankelijk van de aard van het onderwijs - in aanmerking komen voor een uitkering na af 1 OOSTRUM WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 1