- Aan Poule I is toegevoegd mej. Tr. Eeuwers - In de bestuursvergsdering van donderdag 18 juni j.l. is beslo ten de voorrangsregeling voor de jeugdcompetitie te wijzigen en wel als volgt: x op de dagen, maandag-donderdag en vrijdag hebben jeugdleden die een competitiewedstrijd spelen dezelfde rechten als de senioren. Men kan dus met voorrang afhangen. E.e.a. geldt dan tot 19.30 uur en voorlopig tot 1 augustus. x op alle andere tijden geldt de normale regeling. Dat bete kent dus, dat jeugdleden die competitie spelen geen voorrang hebben op senioren op tijden dat deze normaal voorrang heb ben, ook al spelen deze senioren geen wedstrijd, x we hopen overigens dat alle leden de nodige sportiviteit op kunnen brengen en de voorrang-regels toepassen op een pretti ge en sympathieke wijze. - Voorlopig is er geen plaats op 't mededelingen-bord voor de wedstrijdformulieren van de jeugdleden. Wij vragen daarom een ieder de wedstrijd-uitslag goed te onthouden en door te geven aan R. Zeelen (tel. 81858) - Omdat er slechts een agenda-punt was doorgegeven, werd besloe ten voorlopig geen vergadering te houden voor de jeugdleden. De jeugdcommissie, o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o -o-o- o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- o- Biljardvrienden SNA, In dit stukje wil ik graag even stilstaan bij de resultaten van de ledenvergadering gehouden op Dinsdag 16 juni bij Bér De opkomst was geweldig goed en diegenen die niet konden komen waren keurig afgemeld. Ook konden we voor het eerst de jeugd verwelkomen. Zij waren er allemaal en lieten zich horen ook. De volgende hoofdpunten zijn overeengekomen al dan niet na een flinke discussie: - Jeugdbegeleidingop de volgende avonden zullen de volgende senioren aanwezig zijn: 26 juni - Sraar en Wim 3 juli - Heine en Jo 10 juli - Jan 14 aug. - Sraar en Sjaak. - Onderlinge competitie, de inhaalwedstrijden moeten z.s.m. ge speeld worden. - Deelname V.B.B., opgave van deelnemers is gedaan. Harry Lenssen zal de teamsamenstelling aan het publicatiebord hangen. 12

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 12