S REDAKTIE Mgr. Hanssenstraat 44 RABOBANK No. 14 ..0001751 10e jaargang No. 25 25 juni 1981 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-c-o Verkorte notulen vergadering werkcomité op Maandag 15 juni j.l. De groenvoorziening op het dorpsplein zal nog nader worden be keken. Getracht zal worden in samenwerking met de voorzitters van alle verenigingen er een werkelijk dorpsplein van te maken In de agenda van het Oostrum's Weekblad staat vermeld dat de opening van het speelterrein aan de Gildestraat is op 27 en 28 juni a.s. Deze opening in samenwerking met AD0R is alleen op zaterdag 27 juni. Over het uitbreidingsplan was een korte discussie, doch het wachten is op de hoorzitting. Een krachtig protest zal bij de gemeente en de Harmonie Euterpe worden ingediend daar deze Harmonie gelijk met de Oostrumse kermis een driedaags feest heeft. Gewezen werd op de gevaarlijke situatie in de Witte Vennen bij Rutten-Weijsnogmaals zal de gemeente hierop worden gewezen. De fietsers op de Stationsweg zijn nog altijd een probleem, door het trekken van Witte strepen denkt men dat het gevaar op deze weg nog groter zal worden. Hierover zal men met de gemeen te en de commissie voor verkeer contact op nemen. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o pAMES_CLV^B. Door het slechte weer is het uitstapje met onze kinderen naar het oorlogsmuseum komen te vervallen. In plaats hiervoor hebben we een spellen-middag georganiseerd. Voetbalspel, sjoelen, poppenkast zijn o.a. een paar spelletjes die we dan wilden doen. Deze middag wordt gehouden op woensdag 1 juli in het gemeen schapshuis van 3 tot 5 uur. We wensen iedereen een prettige vacantie met mooi weer. Het Bestuur 1 L OOSTRUM WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 1