Toch is dit nog maar één kant van de medaille. Want vuur kan ook weldadig en vriendschappelijk zijn. Bij koud en guur weer roepen we vuur graag te hulp om de kamer-temperatuur op een be haaglijk niveau te brengen; de brandende open haard is een ge zellige huisvriend. Komend weekend vieren we het Pinksterfeest - de komst van de Geest van Christus, de beloofde helper. En dat komen van de Geest staat aldus beschreven: "Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette". En we kennen de woorden van Jezus: "Ik ben een vuur op aarde komen brengen en«hoezeer verlang ik dat het brandt". Blijkbaar houdt God ook van vuurwerk. De blijde boodschap moet als een lopend vuur over onze aarde gaan, om mensen te verwarmen en te verlichten. En wij zijn daarbij instrumenten, waarmee God wil werken. Mag de Geest van Pinksteren ons begeesteren, ons vurig maken, ons in vuur en vlam zetten voor de goede zaak die God voorstaat? Zijn wij brandbaar, ontvlambaar materiaal? Een mooi en beschei den gebed zegt het aldus: "Kom, heilige Geest, vervul de harten an uw gelovigen en ontsteek in ons het vuur van uw liefde. Zend uw Geest over ons uit en alles zal worden herschapen en Gij zult het aanschijn van onze aarde vernieuwen". Een heerlijke droom, die werkelijkheid kan worden. Willen wij fakkeldrager zijn? Geven wij het goddelijk vuur aan elkaar door? WEEK_NEDERLANDSE_MISSIONARIS Op de eerste Pinksterdag is de speciale kollekte voor de Neder landse Missionaris. Ja, dat woord "Missionaris" mag je wel met een hoofdletter schrijven. Het zijn mensen, die respekt verdie nen. In deze aparte Pinksteraktie gaat het nu eens niet om hun werk of om allerlei hulpmiddelen voor dat werk. Nu staat de mens in de missionaris voorop. We willen die geweldige mensen met een missie wat vrij, wat welverdiende vakantie geven, als ze voor enkele maanden naar ons land komen. Het moet niet nodig zijn, dat ze ook dén nog volop in de zorgen zitten. Enfin, U begrijpt het al lang. Dit weekend gaan de mandjes rond voor die ongeveer 1200 mensen met een missie, die dit jaar in Nederland een tijdje op verhaal willen komen. Oostrum kan daar ook wat aan doen. Uw pastoor. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o GEMENGD KOOR Zondag, hoogfeest van Pinksteren, 10.00 uur hoogmis-vierstemmig. Gaarne goede opkomst. Zoals afgesproken is, in uniform. Het Bestuur. 5

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 5