ALGEMENE_VERCADERING_VAN 5E_RAB0BANK_TE_00STRÜM Hierdoor roept de Coöperatieve Raiffeisen- Boerenleenbank W.A. gevestigd te Oostrum, Gemeente Venray haar leden op tot het bijwonen van de algemene vergadering, die gehouden wordt op maandag 15 juni 1981 om 20.00 uur in Zaal A. Vermeulen, Mgr. Hanssenstraat 45, Oostrum. VERKORTE AGENDA 1Opening 2. Aanwijzing secretaris en stemopnemers 3. Notulen vorige vergadering 4. Aanwijzing leden, belast met voorlopige vaststelling notu len 5. Balans en Winst- en Verliesrekening 1980 6. Wijziging Statuten 7. Wijziging Huishoudelijk Reglement 8. Machtiging tot het doen verlijden van de notariële akte van statutenwij ziging 9. Bestuursverkiezing 10. Verkiezing Raad van Toezicht 11. Mededelingen 12. Rondvraag 13. Sluiting De volledige agenda, de volledige tekst van de statutenwijzi ging en de wijziging van het huishoudelijk reglement alsmede de jaarrekening 1980 liggen vanaf heden op het kantoor van de bank voor de leden ter inzage. HET_BESTUUR A.H.W. Groot voorzitter P.J.H.M. Loonen bestuurslid Mr. Q.C.M. Paantjens bestuurslid -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 12.

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 12