REDAKTIE Mgr. Hanssenstraat 44 10e Jaargang No. 21 RABOBANK No. 14.00.01.751 27 mei 1981 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- VERK0RTE_N0TULEN_GEC0MBINEERDE_VERGADERING_WERKC0MITÉ-V00RZITTERS 0P_MAANDAG_18_MEI_J_1L^ Na mededeling dat er zeer waarschijnlijk een nader gesprek met de gemeente zal plaats vinden omtrent het uitbreidingsplan wer den de notulen van de vorige vergadering "werkcomité" goedge keurd. De notulen van de gecombineerde vergadering op 16 jan. j.l. werden onveranderd goedgekeurd. De voorzitter van het gemeenschapshuis verzoekt het werkcomité hen te willen steunen bij de gemeente aangaande de verbouwing van het gemeenschapshuis. De president van de harmonie S.M.T. deelt mede dat op 22-23-24 en 25 okta.s. dorpsfeesten zullen worden gehouden. Men is van plan om met de verenigingen, hier een jaarlijks terugkerend dorpsfeest van te maken, dus niet al leen voor de Harmonie maar voor de hele dorpsgemeenschap ook de bejaarden horen hierbijDe doorgang naar het station aan de Gildestraat is verboden, men zal nogmaals proberen om tot een gesprek te komen met de N.S.. i Is het dorpsplein geworden wat men er van verwacht had? 1 Een grote maar prettige discussie hierover werd, door de voor zitters en het werkcomité, gevoerd. Voor de driedaagse kermis op dit plein komt dit niet aan de verwachting waarvoor het is aan gelegd. Verschillende meningen werden naar voren gebracht en als alles gerealiseerd kan worden kan er iets moois van gemaakt wor den. Plannen hierover zal men uitwerken en op een volgende ver gadering nader bespreken. De opening van het speelterrein bij de Oude Watermolen zal op 27 of 28 juni worden gehouden, men zal trachten de kindermarkt van ADOR welke jaarlijks wordt gehouden hiermee te combineren. De Oude Watermolen zal worden geopend op 2 t/m 5 juli. Nadere mededelingen hierover zullen in Oostrums Weekblad worden opgenomen. Beide openingen schijnen een groot dorpsfeest te wor- 1 I l

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 1