S.V. OOSTRUM Afd. Tennis. a. - INTRODUCEREN. Zoals tijdens de jaarvergadering is afgesproken, mag er uitsluitend en alleen gedurende de zomervacantie geïntro duceerd worden. De juiste datum van ingang zal tijdig in Oostrum's weekblad bekend gemaakt worden, alsmede de daar bij te han.teren regels. Bij overtreding kan de afhanglabel door een onzer bestuurs leden worden ingenomen. b. - SPORTKEURING. Op de ledenvergadering werd naar de mogelijkheid geïnfor meerd om de leden van onze tennisclub een sportkeuring te laten ondergaan. Dit kan inderdaad en de hieraan verbonden kosten bedragen: - Leden beneden 40 jaar 11,per persoon. - Leden boven 40 jaar 11,20,voor E.C.G. Leden die voor deze sportkeuring interesse hebben kunnen zich opgeven bij Dhr. RaedtsMgr. Hanssenstraat 44, tel. 82274. Bij aanmelding dient het verschuldigde bedrag ge lijktijdig te worden voldaan. c. - HUISVROUWENTOERNOOI Bij voldoende belangstelling zal dit worden gespeeld op woensdagochtenden van 9-11 uur, te beginnen 13 mei, en op donderdagmiddagen van 13.30 - 15.30 uur te beginnen 14 mei a.s. en wel op beide banen. Er zal gedubbeld worden, zodat er in totaal 32 mensen aan deel kunnen nemen. Mocht er echter nog meer belangstelling zijn, dan zal bekeken worden ,of er eventueel nog een ochtend of middag aan kan worden toegevoegd De opzet is als volgt: Op ieder bovengenoemd uur spelen 8 dames. Deze worden na aanmelding door loting aangewezen. De samenstelling van de teams wordt iedere week opnieuw op de tennisbaan geformeerd door nummering van de rackets. Op woensdagochtenden zal mevr. M.L. Janssen aanwezig zijn en op de donderdagmiddagen mevr. G. Wilms. Zeer tot onze spijt kan de kantine niet ge opend zijn. Men kan zich tot 1 mei a.s. voor dit huisvrouw entoernooi opgeven bij mevr. G. Wilms, tel. 83546. Volledigheidshalve nog het volgende: - Men kan zich ofwel opgeven voor woensdagochtend ofwel voor donderdagmiddag. 9

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 9