de Knecht op de troon van het Kruis. Proberen we deze Heilige Week zo goed mogelijk mee te beleven, te beginnen met vandaag. Het zijn de dagen, waarin we in het bijzonder "de daden des Heren gedenken". En dat alles ten bate van ons. Dat waren wij Hem waard. Wat hebben wij voor Hem over? Onder alle H. Missen van zaterdag en zondag is er wijding van de Palmtakken. Na de H. Missen zullen de manden met palmtakken achter in de kerk worden geplaatst en kunt U bij de misdienaars een palmtakje in ontvangst nemen om het thuis op het Kruis te plaatsen als een ZEGEPALM. WITTE_pONDERDAG Om 15.00 uur: viering van het Laatste Avondmaal voor de leer lingen van de lagere school; maar vanzelfsprekend is iedereen welkom. De zang wordt verzorgd door ons kinderkoor Om 19.00 uur: plechtige viering van het Laatste Avondmaal. De zang wordt verzorgd door het Dameskoor We vieren vandaag de instelling van de H. Eucharistie. Gevolg gevend aan de woorden van Christus: "Doe dit tot mijn gedachte nis; blijf dit doen om aan Mij te denken", blijven wij dat ge baar van Christus de eeuwen door herhalen. Het is heel zinvol deze heilzame avond in de kerk mee te beleven. Om met de Heer te kunnen leven, hebben wij Hem broodnodig. Als wij ons voeden met Zijn leven gevend Brood, dan zij wij al tijd "Verrijzenis-mensen""Wie van dit Brood eet, zal leven in eeuwigheid", woorden van Christus zelf. Een hoopvolle gedachte.. ...troost voor mensen, die het soms niet meer zien zitten en dat zij we allemaal wel eens. Laten we ons gelukkig prijzen dat we dit sacrament van de Eucharistie MOGEN en KUNNEN ontvan gen. GOEDE VRIJDAG Om 14.30 uur: KRUISWEG -we volgen Jezus op Zijn lijdensweg. Hierop aansluitend het Passieverhaal en de Kruishulde door de kinderen van de school Om 19.00 uur de avondplechtigheid; opgeluisterd door het Heren koor. We denken aan de laatste dag van Jezus van Nazareth, Zijn verlossend lijden en sterven. Willen we Jezus Verrijzenis vie ren dan moeten we ook Zijn dood herdenken: "Moest de Messias dit alles niet lijden om zo tot de heerlijkheid te komen? Als je Pasen wilt vieren, hoort Goede Vrijdag er nu eenmaal bij. Hoe ga ik het lijden van Jezus volgen? Waar sta ik Schreeuw ik: Kruisig Hem, weg met Hem Of ben ik een vluchtende apostel, vandaag in mijn wereld Bèn ik een huilende vrouw langs de weg Ben ik een Simon van Cyrene Of ben ik de hoofdman en buig ik mijn hoofd en zeg: "Ja, deze is

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 6