REDAKTIEMgr. Hanssenstraat 44 10e Jaargang No. 13 RABOBANK No. 14.00.01.751 2 april 1981 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. _o_o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- ABONNEMENTSGELD_OOSTRUf_r S_WEEKBLAD_YOOR_HET_JAAR_1981^ Het doet de redaktie genoegen het abonnementstarief voor het jaar 1981 te kunnen handhaven op 15,00 per jaar. Degenen die het op prijs stellen Oostrum's Weekblad ook in 1981 te ont vangen, verzoeken wij vriendelijk vóór 30 april a.s. het abonne mentsgeld te voldoen door storting van 15^00 op rekening nr 14.00.01.751 bij de Rabobank te Oostrum, ten name van Mevr. Raedts-Verheyeninzake Oostrum's Weekblad onder vermelding van "abonnement 1981". A T T_E_N_T_I_E: Gedurende enkele weken hebben wij de nieuwe bewoners van Oostrum ons weekblad gratis ter kennismaking aangeboden. Mochten deze bewoners op de hoogte willen blijven van deze wekelijkse Oostrumse mededelingen, dan zal na het ontvangen van Uw abonne mentsgeld voor een verdere bezorging van Oostrum's Weekblad worden zorg gedragen. Is Uw abonnementsgeld voor 30 april a.s. derhalve niet in ons bezit, dan nemen wij aan dat U op een verdere bezorging geen prijs stelt. Voor nadere informatie kan men telefonisch kontakt opnemen met Mevrouw M.L.Janssen—Jongbloetstel. 8 3 5 5 5. DE REDAKTIE. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o SPEELTERREIN "OUDE WATERMOLEN" Enige tijd geleden is de werkgroep bij elkaar geweest om te be spreken wat er nog ter afronding van het speelterrein gedaan moet worden. Zij kwam tot de volgende werkzaamheden: - Aanbrengen van glijbaan bij speelfort. - Aanpassen van glijbaan bij zandbak kleuters. 1 7 OOSTRUMs WEEKBLAD I

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 1