REDAKTIE: Mgr. Hanssenstraat 44 10e Jaargang No. 12 RABOBANK No. 14.00.01.751 26 maart 1981 5 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-©-o-o-o-o-o- Verkorte_notuienvergadering_werkcomité_op_16_maart_j^l^ De notulen van de vorige vergadering werden onveranderd goedge keurd Van de directie van Polygas is een telefonisch bericht binnen gekomen om binnenkort een bespreking te hebben met of gemeente en het werkcomité. Een schrijven was binnen gekomen van het be stuur gemeenschapshuis om twee candidaten aan te wijzen voor dit bestuur. Voor deze functie werden door het werkcomité aangewe zen Mevr. Kessels-Duykers (wel herkiesbaar) en de heer Frederiks Met de Lozo zal contact worden opgenomen of het zin had dat een kaasboer één keer per week in Oostrum zijn producten mag ver kopen Binnenkort zullen de straatnaam borden op de Binnenhof worden geplaatst Over het jaarverslag van de secretaris kwamen nog enkele punten naar voren o.a.: Over de uitdeelpost van medicijnen zal nogmaals contact worden opgenomen met de apotheker. Aan de Wester Thienweg is men bezig met de verbreding. Het is nog afwachten met het uitbreidings—planeen uitnodiging voor een hoorzitting is binnenkort te verwachten. De voorzitter bracht dank aan de secretaris voor zijn verslag. Het financieel verslag van de penningmeester werd ook onder dank goedgekeurd. De officiële opening van het speelterrein bij de oude water molen zal voor de zomer-vacantie plaats vinden. Op de verschillende punten in Oostrum zijn de banken geplaatst. Bekeken zal worden welke groenbeplanting en rozen op het dorps plein kunnen worden gepoot. Eerstvolgende openbare vergadering van het werkcomité zal wor den gehouden in café Vermeulen op maandag 28 april a.s.. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-^-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 1 t

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 1