s J, REDAKTIEADRESMgr. Hanssenstraat 44 10e jaargang no. 5 RABOBANK no. 14.00.01.751 5 februari 1981 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. o-o-o-o-o-o-o-o-c-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o- Notulen openbare vergadering van de werkcomité dd. 26 jan. 1981. Afwezig waren m.k. De heren Bruggeman- Fleurkens en Verheyen. De voorzitter opent deze eerste vergadering in 1981 met de hoop uit te spreken dat dit voor ieder, ook voor het "Werkcomité Oostrum" een goed jaar moge zijn met een vruchtbare samenwerking met de gemeente en andere instellingen. Daarna komen de notulen van 15 december '80 aan de orde. Eol^gastanksNa jarenlang overleg over het verplaatsen van de gasopslag nabij het N.S. station is de gemeente onlangs overgegaan tot het intrekken van de hin derwetvergunning voor deze installatie. Polygas B.V. heeft beroep aangetekend tegen deze voorge nomen sluiting en nu zal de Raad van State hierin uitspraak doen. Deze uitspraak kan nog wel maan- den op zich laten wachten, Besloten werd om in tussen nogmaals onze bezorgdheid uit te spreken en met klem aan te dringen op het spoedig verplaat sen van deze gastanks. Indien echter de uitspraak van de Raad van State voor Oostrum negatief uit - valt, zal er een uitgebreider en krachtiger pro test van de Oostrumse bevolking aan het gemeente bestuur gericht moeten worden. Voetgangersoversteekplaats Oostrum-Zuid: Brief van B.W.: Met belangstelling hebben wij kennis genomen van bo vengenoemde brief, met name waar u attendeert op het belang van een voetgangersoversteekplaats van Oostrum-Zuid naar het NS-stationOok wij zien 1 f 0 OOSTRUM WEEKBLAD i.

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 1